Ann Soenens


Lesgever
Politie-school Oost-Vlaanderen

In 1994 studeerde Ann Soenens af aan UGent als Licentiaat in de Rechten – Specialisatie Strafrecht. Zij startte haar professionele carrière als wetenschappelijk onderzoeker bij de Onderzoeksgroep Drugbeleid, Strafrechtelijk Beleid en Internationale Criminaliteit (o.l.v. wijlen Prof. B. De Ruyver), werkte daarna enkele jaren als advocaat aan de Balie van Gent, vervolgens als adjunct-adviseur bij de Algemene Rijkspolitie, Ministerie van Binnenlandse Zaken om tenslotte begin 2000 de overstap te maken naar het parket. Eerst was dit als parketjurist, vervolgens als gerechtelijk stagiair om uiteindelijk eind augustus 2002 te worden benoemd tot Substituut en in 2013 tot Eerste Substituut bij het parket van Dendermonde.

Daar maakt zij sinds 2016 deel uit van Team Crim (Algemene en Zware Criminaliteit). Binnen Team Crim worden alle materies inzake algemeen strafrecht, waaronder ook de niet-familiale zedenzaken, behandeld.

Binnen het parket Oost-Vlaanderen is zij bovendien referentiemagistraat Brand, Overlastbendes, Ramkraken, Valsmunterij, Videoverhoren en Zeden.

Vanuit haar bekommernis voor de impact van zedenfeiten op de maatschappij in het algemeen en de slachtoffers in het bijzonder, heeft zij zich tijdens haar carrière al heel snel bijzonder verdiept in de relevante wetgeving, rechtspraak en rechtsleer aangaande zedendelicten alsook in nieuwe criminaliteitsfenomenen die zich in deze materie aandienen. Binnen het parket Oost-Vlaanderen staat zij thans aangeschreven als referentiemagistraat/deskundige voor zedendossiers.

Een uitvloeisel van haar doorgedreven interesse voor dit delictsdomein heeft ervoor gezorgd dat zij sinds 2016 als een vaste lesgever staat genoteerd voor het onderdeel  “Juridische aspecten m.b.t. zedenfeiten” binnen de opleidingen ‘Zedenrechercheurs’ bij de politieschool Oost-Vlaanderen (PAULO), alsook bij de verpleegkundigen en psychologen die werkzaam zijn bij de recent opgerichte Zorgcentra Seksueel Geweld. Recent doceerde zij deze discipline eveneens in het kader van de opleiding voor Hoofdinspecteurs.

Daarnaast geeft zij uiteenzettingen omtrent het Nieuw Seksueel Strafrecht – i.e. het Seksueel strafrecht sinds de sinds 1 juni 2022 in werking getreden nieuwe Wet omtrent zedenmisdrijven- aan collega’s magistraten alsook andere geïnteresseerden (o.a. advocaten).