Ann Soenens


Lesgever
Politie-school Oost-Vlaanderen

In 1994 studeerde Ann Soenens af aan UGent als Licentiaat in de Rechten – Specialisatie Strafrecht. Zij nam aansluitend nog een aanvang met de studie Criminologie, maar toen zij begin 1995 de kans kreeg om als wetenschappelijk medewerker mee te werken aan een onderzoeksproject dat was toegekend aan de Onderzoeksgroep Drugbeleid, Strafrechtelijk Beleid en Internationale Criminaliteit (o.l.v. Prof. B. De Ruyver) was de keuze snel gemaakt.

Na één jaar tewerkstelling als wetenschappelijk medewerker heeft zij ervoor geopteerd de theorie te ruilen voor de praktijk en werd zij in januari ’96 advocaat bij de Balie te Gent.

Na twee jaar advocatuur is zij in dienst getreden als adjunct-adviseur bij de Algemene Rijkspolitie, Ministerie van Binnenlandse Zaken. Aangezien deze functie haar te beperkt was qua materie (nl. het toepassingsgebied van de zgn. ‘Bewakingswet’) en zij zich liever wou kunnen toeleggen op het strafrecht in het algemeen, heeft zij eind 1999 de overstap gemaakt naar het parket. Zij werd 15 januari 2000 benoemd bij het parket van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent als parketjurist waar zij 7 maanden later startte als gerechtelijk stagiair.

Eind augustus 2002 werd zij benoemd tot Substituut en in 2013 tot Eerste Subsituut bij het parket van Dendermonde. Daar maakt zij sinds 2016 deel uit van Team Crim (Algemene en Zware Criminaliteit)  waarvan zij thans de Teamleader is. Binnen Team Crim worden alle materies inzake algemeen strafrecht, waaronder ook de niet-familiale zedenzaken,  behandeld.

Daarenboven is zij :

  • Voormalig persmagistraat;
  • Voormalig lid van de Assisenpool;
  • Referentiemagistraat Brand, GAS, Overlastbendes, Ramkraken, Valsmunterij
  • Zonemagistraat van de PZ Wetteren-Laarne-Wichelen
  • Zittingsmagistraat Bemiddeling en Maatregelen
  • Lid van het MAT (Management Team)
  •  

Vanuit haar bekommernis voor de impact van zedenfeiten op de maatschappij in het algemeen en de slachtoffers in het bijzonder, heeft zij zich tijdens haar carrière al heel snel bijzonder verdiept in de relevante wetgeving, rechtspraak en rechtsleer aangaande zedendelicten alsook in nieuwe criminaliteitsfenomenen die zich in deze materie aandienen. Binnen het parket staat zij thans aangeschreven als deskundige voor zedendossiers.

Een uitvloeisel van haar doorgedreven interesse voor dit delictsdomein heeft ervoor gezorgd dat zij sinds 2016 als een vaste lesgever staat genoteerd voor het onderdeel  “Juridische aspecten m.b.t. zedenfeiten” binnen de opleidingen ‘Zedenrechercheurs’ bij de politie-school Oost-Vlaanderen, alsook bij de verpleegkundigen en psychologen die werkzaam zijn bij het ZSG Gent. Recent doceerde zij deze discipline eveneens in het kader van de opleiding voor Hoofdinspecteurs.