Opleidingen voor de personeelsleden van de zorgcentra na seksueel geweld

In november 2017 werd in België het project ZSG gelanceerd. In een ZSG, dat zich fysiek nabij de spoedafdeling in een ziekenhuis bevindt, kunnen slachtoffers van seksueel geweld alle mogelijke bijstand krijgen op één plaats. Het personeel, bestaande uit forensisch verpleegkundigen en psychologen, is specifiek opgeleid voor het verlenen van medische, forensische en psychologische hulp aan slachtoffers van seksueel geweld. Zij worden daarbij ondersteund door specialisten, zoals spoedartsen, gynaecologen, urologen, pediaters, geriaters en psychiaters. Indien het slachtoffer dit wenst, kunnen ze op het ZSG eveneens klacht indienen bij een speciaal daarvoor opgeleide zedeninspecteur van de politie. De ZSG zijn 24/7 bereikbaar en het slachtoffer staat er centraal. 

Momenteel zijn er zeven ZSG, één in Luik (UMC Luik), Charleroi (UMC Marie Curie Charleroi), Gent (UZ Gent), Antwerpen (UZA Antwerpen), Roeselare (AZ Delta), Leuven (UZ Leuven) en Brussel (UMC Sint-Pieter).

Met het oog op de bestendiging van de bestaande ZSG en de opstart van de nieuwe ZSG, worden er specifiek voor het zorgpersoneel opleidingen georganiseerd.  Op deze website kan u meer informatie vinden over deze opleidingen.

Agenda van de opleiding

  • 11/01/2023

   09:00-12:45 Introductie & Zorgcentra na Seksueel Geweld - Lien De Leeuw & Heleen De Keyzer (IGVM)

   13:30-16:45 Seksueel geweld - Saar Baert
    

   12/01/2023

   09:00-12:45 Psychologische gevolgen seksueel geweld: trauma - Dagmar Stockman

   13:30-16:45 Seksuologie en seksueel geweld - Lotte De Schrijver
    

   13/01/2023

   09:00-13:15 Psychologische gevolgen seksueel geweld: zelfmoord - Liese Moors 
    

   16/01/2023

   09:00-10:00 Rol Forensisch verpleegkundige + psycholoog algemeen - Eva Straus & Ellen Olbrecht

   10:00-16:45 De eerste psychologische hulp - Eva Straus & Ellen Olbrecht
    

   17/01/2023

   09:00-12:15 Inleiding tot het gerechtelijk systeem en het strafrecht - Ann Soenens

   13:00-16:45 Seksueel geweld in relatie tot het strafrecht in het algemeen - Ann Soenens
    

   18/01/2023

   09:00-11:45 Beroepsgeheim - Tom Goffin

   11:45-12:45 Diensten slachtofferzorg / sociale kaart : politionele slachtofferbejegening - Yonina Willemse & Inge Lodewijks

   13:30-14:45 Diensten slachtofferhup CAW - Ida Vanmunster

   15:00-16:45 Diensten slachtofferzorg / sociale kaart : dienst slachtofferonthaal - Kristof Timmermans & Isabelle Vanderhoeven


   19/01/2023

   09:00-10:30  Zorg voor minderjarige slachtoffers : rechtspositie minderjarige en deontologie - Liesbeth Legiest

   10:45-11:45 Zorg voor minderjarige slachtoffers - Annelies Cardon (IGVM)

   12:45-16:30 Samenwerking met verenigingen voor minderjarige slachtoffers - Stefanie Deberdt & Zoë Somers


   20/01/2023

   09:00-11:45 Seksueel geweld en drugs, alcohol, intoxicatie - Gunter Heylens

   12:45-14:45 Zorg voor specifieke doelgroepen : sekswerkers - Martine Claeyssens

   15:00-17:00 Zorg voor specifieke doelgroepen: Personen met migratieachtergrond en personen met een precaire of illegale verblijfsstatus - Inge Keygnaert

   23/01/2023

   09:00-11:00 Zorg voor specifieke doelgroepen : LGBTQIA+ - Lotte De Schrijver

   11:15-13:00 Zorg voor specifieke doelgroepen: mannen - Wim Slabbinck

   13:45-16:45 Zorg voor slachtoffers met mentale beperking - Miek Scheepers

    

   24/01/2023

   09:00-16:45 Zorg voor de zorgenden - Lotte De Schrijver

  • 25/01/2023

   09:00-13:15 Zorg voor slachtoffers met psychiatrische problematiek - Rick Roels
    

   26/01/2023

   09:00-12:15 Intrafamiliaal geweld - Sabrina Reggers 

   13:00-16:45 Het verhaal van het slachtoffer - Sigrid Noelanders


   27/01/2023

   09:00-12:15 Zorg voor steunfiguren - Sandrine Belenger & talitha Van Vooren

   13:00-16:45 Rollenspelen : eerste psychologische opvang - Sandrine Belenger & Talitha Van Vooren


   30/01/2023

   09:00-11:00 Medische gevolgen seksueel geweld - Nele Coryn

   11:15-16:15 Medische zorg meerderjarige (+ algemene principes van de medische en forensische zorg aan slachtoffers van SG) - Nele Coryn
    

   31/01/2023

   09:00-12:15 Medische zorg minderjarigen - Wouter Karst

   13:00-16:15 Eerste psychologische zorg voor minderjarige slachtoffers en hun steunfiguren - Sara Diels & Carla Ivens
    

   01/02/2023

   09:00-13:15 Het ZSG en de rol van het parket - Myriam Claeys

   14:00-16:15 Samenwerking met DNA-labo - Desmyter Stijn


   02/02/2023

   09:00-16:45 Forensisch onderzoek minderjarige slachtoffers - Wouter Karst


   03/02/2023

   09:00-13:15 Duiding forensisch stappenplan - Joke Wuestenbergs

   14:00-16:45 Het gynaecologisch onderzoek - Nele Coryn


   06/02/2023

   09:00-16:45 Forensisch onderzoek voor volwassen slachtoffers - Joke Wuestenbergs


   07/02/2023

   09:00-16:15 Forensische foto’s - Wouter Van Besien


   08/02/2023

   09:00-16:15 Het ZSG en de rol van de politie - Bart Ramaekers


   09/02/2023

   09:00-12:45 Casemanagement - Barbara Standaert

   13:30-16:45 Uitwisseling praktijkervaringen - Barbara Standaert

  • 25/01/2023

   09:00-16:45 Psychologische zorg in het ZSG - Sarah Vermeesch
    

   26/01/2023

   09:00-13:15 Leren spreken over seksueel geweld binnen therapie - Bo Fagardo


   27/01/2023

   09:00-12:45 Acute stress-stoornis en post-traumatisch stress stoornis - Koen Van Praet

   13:30-16:45 3-fasen model - Manoelle Hopchet
    

   30/01/2023

   09:00-12:45 Giftige relaties: intrafamiliaal geweld - Peter Adriaenssens

   13:30-16:45 Systeemtheoretische benadering - Peter Adriaenssens

   31/01/2023

   09:00-12:45 Veerkracht - Ayke Gubbels

   13:15-16:45 Cognitieve gedragstherapie - Veerle Roggeman
    

   01/02/2023

   09:00-12:30 Introductie tot EMDR - Sandrine Belenger

   13:30-16:45 Doorverwijzing voor behandeling op lange termijn - Heidi Deknudt

Modules van de opleiding

  • Introductie

   • Introductie van de basisopleiding: doel, doelgroep, programma…
   • Praktische details
   • Introductie van de deelnemers (rondetafel)


   De Zorgcentra na Seksueel Geweld

   • Historiek (Conventie van Istanbul, pilootproject, wetenschappelijke studie, nationale uitrol, werkgroepen)
   • Eerste benadering ZSG-model:
    • Kernprincipes;
    • De nieuwe functies (forensisch verpleegkundige, leidinggevende ZSG-afdeling, arts-medisch verantwoordelijke, zedeninspecteur) en de rol van elkeen binnen het model.
    • Het traject van het slachtoffer binnen het ZSG (flowcharts)
    • Handeliingsplannen - grote lijnen + FOSTA


   Doel: eerste benadering van het ZSG, de constructie ervan, het ZSG-model


   Seksueel geweld

   • Definities van geweld en de verschillende vormen ervan
   • Mythes over verkrachting en seksueel geweld
   • Prevalentie (inclusief dark number en kwetsbare personen)
   • Verklarende theorieën 
     

   Doel: Eerste benadering van het onderwerp seksueel geweld, om meer te weten te komen over de cijfers, de theorieën en de onderliggende dynamiek


   Seksuologie en seksueel geweld

   • Definities van seksualiteit, seksuele gezondheid en seksuele rechten
   • Basiskennis over lichamelijk responsen (opwinding, orgasme,...) en seksuele problemen
   • Taboes
   • Praten over seksualiteit, kennis van het lichaam
     

   Doel: het onderwerp seksualiteit beter begrijpen en er zich comfortabeler bij voelen


   Psychologische gevolgen seksueel geweld: trauma

   • Psychologische gevolgen van seksueel geweld in het algemeen
   • Focus op trauma's
    • De verschillende types van trauma
    • Neurobiologie van trauma
    • Dissociatie en stabilisatie
    • Acute stress en posttraumatische stressstoornis
   • Onthulling : hoe faciliteren
   • Casestudies


   Doel: de eerste psychologische reacties van slachtoffers van seksueel geweld leren kennen en er passend op leren reageren


   Psychologische gevolgen seksueel geweld: zelfmoord

   • Duidelijk kader voor het reageren op suïcidaal gedrag (face-to-face of per telefoon, e-mail)
   • Praktijk en concrete tools

   Doel: de tekenen van suïcidale gedachten kunnen herkennen en op passende wijze reageren op slachtoffers die suïcidale gedachten hebben als gevolg van seksueel geweld.


   Risicogedrag: zelfverwonding

   • Prevalentie
   • Diagnose: hoe herkennen?
   • Ontstaan
   • Hoe reageren: praktijk en concrete tools

    

   Inleiding tot het gerechtelijk systeem en het strafrecht

   • Voorstellen van het Belgisch rechtssysteem (gerechtelijke organisatie, (onderzoeks)rechter, openbaar ministerie, hoven en rechtbanken,…)
   • Inleiding tot het strafrecht
   • Commissie en Bureau juridische bijstand


   Doel: Een betere kennis verwerven van de basisbegrippen van het gerechtelijk systeem, de instituties en het strafrecht.
    

   Seksueel geweld in relatie tot het strafrecht in het algemeen

   • Wettelijke definities (aanranding van de eerbaarheid, verkrachting)
   • Begrip toestemming
   • Klacht (procédure bij politie, openbaar ministerie...)
   • Verjaring (vooral voor minderjarige slachtoffers)
   • Onderzoek aan het lichaam
   • Rol van de politie en parket


   Doel: Een betere kennis verwerven van de basisbegrippen van het strafrecht met betrekking tot het thema seksueel geweld in de acute fase

    

   Rol Forensisch verpleegkundige & psycholoog algemeen

   • Functie van forensisch verpleegkundige en case manager
   • Functie van psycholoog bij het ZSG
   • Samenwerking tussen beiden

    

   De eerste psychologische hulp

   • 5 principes
   • Onthaal slachtoffer: uitleg wat ZSG te bieden heeft
   • Een psychologisch kader bieden om gevoelige kwesties aan te pakken (sekuseel geweld, seksualiteit)
   • Mogelijke ondersteuning van de psycholoog aan de forensisch verpleegkundige
   • Veiligheidsplan
   • Beoordeling van het risico op geweld (tegen anderen/zichzelf)
    • Instrumenten/schema uit handelingsplan leren kennen
   • Voor slachtoffers en steunfiguren
   • Casestudies


   Doel: De eerste psychologische hulp kunnen aanbieden (volgens het ZSG-model) aan slachtoffers en steunfiguren die zich bij een ZSG melden


   Beroepsgeheim

   • Medisch beroepsgeheim: art. 458 Strafwetboek
   • Gedeeld beroepsgeheim
   • Uitzondering op het beroepsgeheim: melding aan Openbaar Ministerie (art. 458bis)
   • Casusoverleg (458ter)
   • Casussen


   Doel: een betere kennis hebben van het begrip (medisch) beroepsgeheim en van de grenzen daarvan, weten onder welke voorwaarden aangifte bij het Openbaar Ministerie kan/moet worden gedaan
    

   Diensten slachtofferzorg & Sociale kaart

   • Slachtofferbejegening
   • Slachtofferhulp
   • Slachtofferonthaal
   • Overige nuttige diensten afhankelijk van sociale kaart
     

   Doel: Verbetering van de kennis van de diensten waarnaar doorverwezen kan worden op lokaal niveau voor de nazorg
    

   Zorg voor minderjarige slachtoffers

   • Voorstelling handelingsplan minderjarigen ZSG
   • Rechtspositie minderjarigen (o.a. in medisch recht) en bekwaamheid
   • Deontologie
   • Specifieke kenmerken van minderjarige slachtoffers (klacht/niet-klacht, strafrecht, rechten van de patiënt, niet-toepasselijkheid van verjaring)
   • Casus vechtscheiding & verschillende belangen minderjarigen en ouders
     

   Doel: eerste kennismaking met de zorg voor minderjarige slachtoffers door het ZSG en verwerven van de tools om hen adequaat op te vangen
    

   Samenwerking met verenigingen voor minderjarigen slachtoffers

   • In het bijzonder: samenwerking met VK/SOS Enfants
    • Rol
    • Modaliteiten contactname
    • Melding vs. Adviesoorstelling handelingsplan minderjarigen ZSG
   • Verduidelijking rol andere diensten SAJ/SPJ/OCJ
   • Casussen rond samenwerking (verschillende bellangen minderjarige vs. ouders)


   Doel: kunnen samenwerken met het Vertrouwenscentrum volgens de afspraken in het samenwerkingsakkoord en ieders rol en taken beter begrijpen.
    

   Seksueel geweld en drugs, alcohol, intoxicatie

   • Prevalentie
   • "drug-facilitated sexual assault" en bijzondere aandacht voor Black-out
   • Opsporing en impact op de zorg


   Doel: De verschillende problemen van intoxicatie bij een slachtoffer kunnen opsporen, de mogelijke gevolgen kennen en weten welke impact dit kan hebben voor de zorg binnen het ZSG


   Zorg voor specifieke doelgroepen

   • Personen met migratieachtergrond en personen met een precaire of illegale verblijfsstatus
   • LGBTQIA+
   • Mannen 
   • Sekswerkers


   Doel: bepaalde specifieke doelgroepen kunnen identificeren, hen adequate zorg kunnen verlenen en naar specifieke diensten kunnen doorverwijzen


   Zorg voor slachtoffers met mentale beperking

   • Symptomen en geschiedenis van het slachtoffer
   • Specifieke kenmerken van de zorg
   • Doorverwijzing naar andere organisaties
   • Bescherming slachtoffer
   • Houding en mogelijke reacties (praktijk)


   Doel: Slachtoffers met een mentale beperking kunnen herkennen, weten wat de impact is op de behandeling in het ZSG en naar welke diensten het ZSG hen kan doorverwijzen


   Zorg voor de zorgenden

   • Impact van het werk op het personeel
   • Bijzondere aandacht voor begrippen ‘vicarious trauma’ en spiegelneuronen
   • Copingstrategieën
   • Tools
   • Belang van supervisie en intervisie


   Doel: Strategieën verwerven om de impact van het ZSG op zichzelf als zorgverlener te beheren (coping, supervisie en intervisie)

  • Rollenspelen: Onthaal en Eerste psychologische zorg

   • Praktische toepassing van het gemeenschappelijke deel en in het bijzonder van de module "De eerste psychologische zorg)


   Zorg voor steunfiguren

   • Bijzondere aandacht voor secundaire of inderecte victimisatie
     

   Doel: Passende bijstand kunnen verlenen aan degenen die slachtoffers van seksueel geweld begeleiden, zowel om hen zelf te helpen als om hen te steunen bij hun hulp aan slachtoffers

    

   Intrafamiliaal geweld

   • Partners
   • Kinderen
     

   Doel: bijzondere dynamieken begrijpen van disfunctionele gezinsrelaties en weten hoe hiermee om te gaan binnen het ZSG

    

   Het verhaal van het slachtoffer

   • Minderjarigen en meerderjarigen
   • Niet-suggestiviteit, neutraliteit
   • Casus


   Doel: Het belang van een niet-suggestieve, neutrale houding en actief luisteren bij het inwinnen van het verhaal van een slachtoffer, belang van spontaan verhaal

    

   Medische gevolgen seksueel geweld

   • Medische gevolgen op korte en lange termijn
   • Seksueel overdraagbare infecties
   • Verloskundige gevolgen


   Doel: de belangrijkste medische gevolgen van seksueel geweld voor slachtoffers kennen en die kunnen vaststellen

    

   Medische zorg voor meerderjarigen

   • Globale evaluatie van het slachtoffer
   • Eerste hulp
   • Stalen, behandelingen en vaccins
   • Medische follow-up
   • Samenwerking met het hiv-referentiecentrum
   • Medisch attest


   Doel: de algemene toestand van het slachtoffer kunnen beoordelen en kunnen inschatten wanneer het nodig is een arts in te schakelen, eerste hulp kunnen verlenen, weten welke stalen moeten worden genomen en welke behandelingen in de acute fase aan slachtoffers moeten worden verstrekt, weten welke medische follow-up tijdens het casemanagement moet worden gegeven (medicatie, afspraken, enz.), met het hiv-referentiecentrum kunnen samenwerken, nadruk op het belang van het medisch attest.

    

   Medische zorg voor minderjarigen

   • Medisch protocool ZSG
   • Specifieke omstandigheden minderjarigen
   • Multidisciplinair overleg
   • Wetenschappelijk onderzoek mbt medische zorgen voor minderjarigen en seksueel geweld


   Doel: kennis hebben van het medisch protocol minderjarigen en specifieke medische handelingen voor deze doelgroep

    

   Eerste psychologische zorg voor minderjarige slachtoffers en hun steunfiguren

   • Hulpmiddelen voor het omgaan met minderjarige slachtoffers (woordenschat, hoe het onderwerp te benaderen, enz.)
     

   Doel: Een eerste opvang en psychologische hulp kunnen bieden specifiek voor minderjarige slachtoffers en hun steunfiguren


   Forensisch onderzoek voor volwassen slachtoffers

   • Lichamelijke en genitale verwondingen
   • Beschrijving en interpretatie
   • Toxicologie
   • Stalen & oefeningen met verschillende soorten SWABS
   • Aandachtspunten bij mensen met andere culturele achtergrond
   • Praktijkoefeningen 


   Doel: een forensisch onderzoek van volwassen slachtoffers van seksueel geweld kunnen uitvoeren en weten hoe de verschillende aangetroffen letsels correct kunnen worden beschreven

    

   Forensisch onderzoek minderjarige slachtoffers

   • Bijzonderheden minderjarigen
   • Bijzondere aandacht voor
    • Maagdenvlies
    • normale variaties (dermatologie)


   Doel: forensisch onderzoek van minderjarige slachtoffers van seksueel geweld kunnen uitvoeren, met de nadruk op de specifieke kenmerken in vergelijking met volwassenen (stalen, soorten swabs, enz.)

    

   Duiding forensisch stappenplan

   • Presentatie FOSTA
   • Oefeningen met document

   Doel: het forensisch stappenplan correct kunnen invullen met de nodige informatie voor een eventuele gerechtelijke procedure

    

   Het gynaecologisch onderzoek

   • Gebruik van swabs, speculum, enz.
   • Casussen
   • Praktijkoefeningen


   Doel: een gynaecologisch onderzoek van een slachtoffer kunnen uitvoeren door gebruik te maken van verschillende soorten swabs, met de nadruk op de praktijk

    

   Zorg voor slachtoffers met psychiatrische problematiek

   • Soorten psychiatrische problematieken
   • Interferentie met trauma
   • Specifieke kenmerken van de zorg
   • Doorverwijzing naar andere organisaties en naar het bestaande netwerk
   • Praktische tools


   Doel: Slachtoffers met deze problematieken kunnen herkennen, weten wat de gevolgen zijn voor de behandeling in het ZSG en naar welke diensten het ZSG hen kan doorverwijzen


   Forensische foto’s

   • Theorie
    • Optimaal gebruik van de ZSG ter beschikking gestelde camera en toebehoren
   • Praktische oefeingen


   Doel: Forensische foto's kunnen maken met de apparatuur die beschikbaar is in het ZSG, zodat deze foto's kunnen worden gebruikt voor eventuele interpretatie door een forensisch arts in gerechtelijke procedures

    

   Het ZSG en de rol van het parket:

   • Het juridisch proces
    • Contactname
    • Referentiemagistraat
    • Seponering
    • Onderzoeksrechter
   • Juridisch kader ZSG
   • ZSG-Procedure
    • Rol en taken van het parket in deze procedure
    • Plaats van de forensisch verpleegkundige in deze procedure
    • Vorderingen


   Doel: beter inzicht in de rol van het parket binnen het ZSG en de onderlinge koppeling van de verschillende disciplines (forensisch verpleegkundige - parket)
    

   Samenwerking met DNA-labo

   • Correct bewaren van DNA-stalen en kledij
   • Analyse van DNA-stalen

    

   Het ZSG en de rol van de politie

   • Inleiding: de politie
    • Geïntegreerd + Gestructereerd op 2 niveaus: lokaal en federaal
    • Basistaken
   • Enkele begrippen
    • De klacht
    • Basisrechten van slachtoffers
    • Het proce-verbaal
   • ZSG-procedure
    • Zedeninspecteurs en hun taken
    • Samenwerking ZSG - politie
    • Verschillende soorten verhoor en gefilmd verhoor bij ZSG
    • Bewijsmateriaal: belang van forensische stalen (verzegeling + inbeslagname)
      

   Doel: beter inzicht in de rol van de politie binnen het ZSG en de onderlinge koppeling van de verschillende disciplines (forensisch verpleegkundige - zedeninspecteur)


   Casemanagement

   • Belang van follow-up
   • ZSG-protocol
   • Warme doorverwijzing
   • Rollenspelen

   Doel: Het casemanagement van slachtoffers kunnen opnemen en het belang daarvan inzien
    

   Uitwisseling praktijkervaringen

   • Rollenspelen, oefeningen en informatie naar gelang van de behoeften van de deelne(e)m(st)ers
  • Leren spreken over seksueel geweld en de gevolgen ervan op het seksleven van het slachtoffer binnen therapie

   • Erkennen dat je slachtoffer bent geworden
   • Seksueel geweld onder woorden leren brengen
   • Het seksueel leven na seksueel geweld
     

   Doel: seksueel geweld,de eventuele gevolgen ervan op het seksleven en slachtofferschap op de juiste manier kunnen bespreken in therapie
    

   Acute stress-stoornis en post-traumatisch stress stoornis

   • Complex trauma te behandelen in de acute fase
   • Diagnostische criteria
   • Evaluatie van het trauma
   • Behandeling
   • Casusbesprekingen
     

   Doel : symptomen van acute stress en posttraumatische stressstoornis herkennen aan de hand van vragenlijsten en kunnen behandelen
    

   3-fasen model

   • Voorstelling van het model
   • Bijzondere aandacht voor stabilisatechnieken
   • Tools en methodes
     

   Doel : een beter begrip van mogelijke reacties na trauma en het beheersen van stabilisatietechnieken
    

   Psychologische zorg in het ZSG

   • Handelingsplan psycholoog
    • Anamese
    • Presentatie van de verschillende vragenlijsten
    • Psycho-educatie
    • Afsluiting
    • Zorg voor steunfiguren
   • Uitwisseling van praktijkvoorbeelden
     

   Doel: weten hoe in de acute fase psychologische zorg kan worden verleend aan meerderjarige slachtoffers volgens het ZSG-model


   Giftige relaties: intrafamiliaal geweld

   • Kindermisbruik
   • Partnergeweld
   • Risico- en beschermingsfactoren
     

   Doel: bijzondere dynamieken van intra familiaal geweld begrijpen en de nodige tools krijgen om dit bespreekbaar te maken met het slachtoffer


   Systheemtheoretische benadering

   • Impact seksueel geweld op het systeem
   • Zorg door en voor steunfiguren
   • Bijzondere aandacht voor :
    • transgenerationeel trauma
    • Secundaire victimisatie


   Doel: kennis van de basisbeginselen van de systeemtheorie en van het nut ervan bij de nazorg van seksueel geweld


   Introductie tot EMDR

   • Adverse Childhoold Expereiences
   • Presentatie van het EMDR-model
   • In het kader van het ZSG: nut bij nazorg voor slachtoffers van seksueel geweld


   Doel: kennis van de basisbeginselen van EMDR en van het nut ervan bij de nazorg van seksueel geweld
    

   Cognitieve gedragstherapie

   • Voorstelling van cognitieve gedragstherapie
   • Tools in het kader van het ZSG
     

   Doel: kennis van de basisbeginselen van de cognitieve gedragstheorie en van het nut ervan bij de nazorg van seksueel geweld


   Veerkracht

   • Definitie van veerkracht
   • Risico- en beschermingsfactoren
   • Copingstrategieën
   • Bijzondereheden bij jonge kinderen
     

   Doel : een beter begrip van het begrip veerkracht en de dynamiek ervan, en hoe die te versterken bij slachtoffers van seksueel geweld


   Hoe afscheid nemen van de cliënt: doorverwijzing voor behandeling op lange termijn

   • Warme doorverwijzing
   • Afstand nemen


   Doel :  Slachtoffers op passende wijze kunnen doorverwijzen voor follow-up op lange termijn na het ZSG en weten hoe een stap terug kan worden gezet in de zorgrelatie

Liese Moors


Stafmedewerker Vormingsdienst & Studentenwerking
Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Talitha Van Vooren


Forensisch verpleegkundige
Zorgcentrum na Seksueel Geweld Brussel

Ilse Kint


Medisch coördinator
ZSG Antwerpen

Tom Goffin


Professor Gezondheidsrecht
UGent

Het ZSG team


Het ZSG team

Wouter Karst


Forensisch arts
Nederlands Forensisch Instituut

Ayke Gubbels


Oprichter & Coördinator
PUNT vzw

Stijn Desmyter


Gerechtsdeskundige in genetische identificatie
NICC

Ann Soenens


Lesgever
Politie-school Oost-Vlaanderen

Eva Straus


Forensisch Verpleegkundige
ZSG Antwerpen

Zoë Somers


Psycholoog
VK Limburg

Manoëlle Hopchet


Klinisch psychologe

Stefanie Deberdt


Teamcoördinator & Psycholoog
VK Limburg

Kristof Timmermans


Justitieassistent
Justitiehuis van Tongeren

Sarah Vermeesch


Psycholoog
ZSG Brussel

Bart Ramaekers


Hoofdinspecteur
PZ Carma

Rick Roels


Psychotherapeut en Klinisch seksuoloog.
KU Leuven

Nele Coryn


Gynaecoloog
UZ Gent

Sandrine Belenger


Klinisch psycholoog en Psychotraumatherapeute
VUB en KUL

Sonja Valentina


Operationeel Coördinator
Family Justice Center (FJC)

Sabrina Reggers


Coördinator
Family Justice Center (FJC)

Bo Fagardo


Seksuologe en Onderzoekster
Odisee

Inge Lodewijks


Slachtofferbejegenaar
Politiezone Carma

Koen Van Praet


Klinisch psycholoog

Sigrid Noelanders


Adviseur, gedragsanaliste, Directie van de Technische en Wetenschappelijke Politie, Dienst Gedragswetenschappen
Federale Politie

Lotte De Schrijver


Klinisch psycholoog seksuoloog; gedragstherapeut
Fy:r

Joke Wuestenbergs


Medisch staflid van de dienst Forensische Geneeskunde
UZ Leuven

Heidi Deknudt


Klinisch psychologe
Privépraktijk

Dagmar Stockman


Klinisch psycholoog en assistent
Universiteit Gent

Miek Scheepers


Orthopedagoog
Aditi

Saar Baert


Onderzoeker en trainer
Universiteit Gent

Sara Diels en Carla Ivens


Klinisch psychologe en Orthopedagoge
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant.

Wim Slabbinck


Klinisch seksuoloog, antropoloog, Praktijk Ruimte, en oplossingsgericht psychotherapeut

Veerle Roggeman


Klinisch psycholoog - gedragstherapeut

Yonina Willemse


Gezinswetenschapper en Criminologe
Vlaamse overheid

Isabelle Vanderhoeven


Jurist

Wouter Van Besien


Forensisch verpleegkundige
ZSG Gent

Violett


Medische en sociale hulp aan sekswerkers
Violett

Liesbeth Legiest


Jurist
Nationale raad van de Orde der artsen

Gunter Heylens


Arts, Psychiater-Psychotherapeut
UGent

Barbara Standaert


Forensisch verpleegkundige
ZSG Gent

Françoise Detournay


Myriam Claeys


Substituut-procureur des Konings
Parket van Oost-Vlaanderen

Ines Keygnaert


Professor seksuele en reproductieve gezondheid
International Centre for Reproductive Health